Det är inte ovanligt att det uppstår oenighet mellan arvingarna när en person avlider. Tyvärr leder detta alltför ofta till regelrätta arvstvister som ibland måste avgöras av domstol. Många av dessa tvister hade kunnat undvikas om parterna i god tid hade anlitat en jurist.

När en person avlider ska arvet efter den avlidne fördelas. Dessvärre är detta något som alltför ofta leder till diskussioner mellan arvingarna, som har olika uppfattning om vem som har rätt att ärva vad. Ofta beror oenigheten på ren och skär okunskap, det vill säga att arvingarna inte behärskar de arvsrättsliga reglerna. Detta får till följd att de tror sig ha rättigheter som de inte har. Ett stort antal arvstvister skulle kunna undvikas genom att arvingarna i god tid gemensamt anlitar en jurist, till exempel en familjerättsjurist från Juristjouren.se, som förklarar regelverket för arvingarna.

Anlita en jurist när en arvstvist väl har uppstått

Skulle en arvstvist uppstå bör du snarast möjligt anlita en jurist som endast företräder dig och tar till vara dina intressen i tvisten. Genom att anlita en jurist har du tillgång till en person som behärskar det arvsrättsliga regelverket på sina fem fingrar. Juristen kan snabbt och enkelt förklara vilka rättigheter som du har. Hen kan även förklara hur du bör agera och dessutom företräda dig gentemot dina motparter, såväl i förhandlingar som inför domstolen, om tvisten skulle gå vidare till domstol.

Viktigt att anlita rätt jurist

När du anlitar en jurist i en arvstvist är det viktigt att du anlitar en jurist som är specialiserad på just denna typ av juridik. Arvsrätten är ett komplicerat område inom juridiken och det är få jurister som verkligen behärskar området. Var därför noggrann i ditt val av jurist och välj någon som inger förtroende. Ditt val av jurist kan bli helt avgörande för utfallet av arvstvisten.

Kostnaden för att anlita en jurist specialiserad på arvsrätt

Det är självfallet inte gratis att anlita en jurist i en arvstvist. Kostnaden för en skicklig jurist är emellertid oftast en mycket god investering, som innebär att du får ut det arv som du har rätt till. Har du inte tillgång till någon som behärskar juridiken och tar till vara din rätt riskerar du att bli arvlös trots att du enligt lag har rätt till arv. Tveka därför inte att anlita en jurist om du står inför en arvstvist.